Bản tin Quản lý Ngân sách nhà nước

  

Liên hệ
Thêm vào giỏ

*/ Tổng hợp các vụ việc sai phạm trong chi tiêu, quản lý ngân sách Nhà nước ở cấp địa phương được báo chí, truyền hình và mạng xã hội phản ánh
*/ Thông tin phản hồi của chuyên gia, người dân...về những bất cập trong cơ chế, chính sách, quy định, chế tài....liên quan tới công tác quản lý và chi tiêu ngân sách ở địa phương..được báo chí, truyền hình và mạng xã hội phản ánh
*/  Tổng hợp các mô hình, kinh nghiệm hay trong công tác quản lý ngân sách đang áp dụng thành công tại các tỉnh thành. khác trên cả nước.